Visie op het kind

We geloven dat kinderen worden geboren als een geschenk van God. We willen de kinderen vanuit Gods Woord, de Bijbel, leren dat ze door het verzoenende werk van onze Heer Jezus Christus met hun Vader in de hemel verbonden zijn. Door zijn Geest mogen ze leven uit genade als nieuwe mensen. Kinderen zijn volstrekt uniek door God geschapen, met eigen talenten en mogelijkheden.

Visie op het onderwijs

Identiteit: We willen een school zijn waarin het geloof in God zichtbaar is in de levenshouding van leerkrachten en kinderen, merkbaar in de methoden en voelbaar in het pedagogisch-didactisch klimaat.

Pedagogisch-didactisch klimaat:

Samenwerking, plezier, motivatie, taakgerichtheid, respect en zelfstandigheid zijn kernwoorden in de houding van de leerlingen. Leerkrachten stralen liefde, vertrouwen, waardering, respect en steun uit. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen, niet slechts voor zichzelf, maar ook voor het welzijn van hun medeleerlingen.

Leerlingenzorg/afstemming:

We willen afstemmen op het unieke van het kind en uitgaan van zijn mogelijkheden. We willen het kind helpen en begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van deze mogelijkheden.

Het onderwijsaanbod:

We willen zorgdragen voor een rijke leeromgeving, waarin het kind steeds meer leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn leerproces. Zelfstandigheid, plezier in leren en intrinsieke motivatie zijn hierbij kernbegrippen. We werken steeds meer vanuit betekenisvolle thema’s met keuzevrijheid voor de leerlingen.

Teamklimaat:

We willen een professionele cultuur creëren op school, waarin we optimaal gebruik willen maken van elkaars kwaliteiten. Openheid, respect, waardering en leren van elkaar zijn hierin kernwoorden.

In een beleidsnota, het wettelijke verplichte schoolplan, hebben we een traject van vier jaar uitgezet om planmatig aan bovengenoemde punten te werken.